CPB presenteert Macro Economische verkenning 2009

18-10-2008 19:54
De financiële onrust, die de eerste helft van dit jaar aan bleef houden en de mondiale economie afzwakte, had niet alleen invloed op de Amerikaanse huizenmarkt. Ook de valuta-, obligatie-, geld-, en aandelenmarkten over de gehele wereld ondervonden ernstige hinder. Verwacht wordt dat pas in de loop van volgend jaar de financiële markten weer gaan aantrekken. De voorspellingen van zowel de Amerikaanse als de Europese economische groei zijn met hun ¾% en 1% dan ook mager te noemen.

Nederlandse groei mager


De Nederlandse economie staat qua groei praktisch stil. Bedroeg de groei in het eerste kwartaal van 2008 nog een percentage van 0,4%, in het tweede kwartaal stond de productie op kwartaalbasis op 0%. De export neemt af omdat de mondiale handelsgroei afneemt. Ook de consumptie van particulieren en het percentage bedrijfsinvesteringen blijken minder gunstig dan de jaren hiervoor. Dankzij de zogenoemde overloop uit 2007 echter blijft de op jaarbasis vastgestelde BBP-groei in 2008 redelijk stabiel, ondanks het feit dat de groei op kwartaalbasis mager is en dat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid ook blijft.

Arbeidsmarkt blijft gespannen


De economische situatie in 2008 blijft gespannen en dit is vooral te merken op de arbeidsmarkt, waar het aantal vacatures historisch hoog ligt. Voorspeld wordt dat in 2009 de werkeloosheid iets toeneemt, maar dat het aantal werkelozen op dat moment nog steeds laag zal zijn.

Inflatie


De verwachting is dat de inflatie nu en volgend jaar blijft toenemen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoge olieprijs. Daarnaast dragen de hogere productiekosten bij aan de inflatie, omdat de arbeidsproductiviteit in de huidige verzwakte economie niet tot nauwelijks stijgt. Hieruit vloeit voort dat de blijvende spanning op de arbeidsmarkt, gecombineerd met de al aanwezige inflatie, de lonen omhoog duwen.

Consumptie en koopkracht lager


Verwacht wordt dat groei van het reëel beschikbaar gezinsinkomen dit jaar laag uitvalt en zich blijft ontwikkelen op een nog minder gunstige manier in 2009. Naar verwachting zal de huizenprijsstijging gelijk op blijven gaan met de toenemende inflatie. Ook de statische koopkracht neemt af in 2008. Voor 2009 echter wordt weer een kleine stijging van ½% verwacht.

Conjunctuur(on)gevoelige investeringen


Investeringen die sterk beïnvloed worden door de conjunctuur nemen dit jaar af, met als belangrijkste reden de afname van de totale productiegroei. Bedrijven worden ook minder winstgevend, omdat ze te maken krijgen met een stijging in de productiekosten. De totale bedrijfsinvesteringen worden enigszins rechtgetrokken door een toename van investeringen die ongevoelig zijn voor de conjunctuur.

Overheidsfinanciën


Het gebruik van een aantal open-einderegelingen van de overheid, zoals bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, de buitengewone-uitgavenaftrek voor ziektekosten en de persoonsgebonden budgetten in AWBZ, zijn door praktische redenen hoger uitgevallen dan verwacht. Tegenover deze tegenvallers staan ook meevallers, zoals de EU-afdrachten. Door een ruime marge te houden bij het opstellen van uitgavenkaders is bovendien extra bestedingsruimte ontstaan.

Verbeterd EMU-saldo


Door hogere inkomsten uit aardgas dan gepland, gecombineerd met de overschotten van de afgelopen twee jaar komt het EMU-saldo naar verwachting uit op 1,3% BBP, zowel in 2008 als in 2009.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'CPB presenteert Macro Economische verkenning 2009' bijdraagt aan uw kennis.